Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6 SCHOUWTOONEEL

's Men' voor hem vertoond. Hy heeft hunne oRDENiKG.' neigingen, hunne manieren , en hun vernuft byzonderlyk onderzocht. De nieuwe opziender gaf hun elk eenen naam, die hunnen aart of hunne werkingen net uitdrukt : en tcrvvyl hy alle foorten van leevende fchepfelen bepaald ziet aan eenige van de voortbrengfels der aarde , om hen te voeden, en aan ééne eenige foort van arbeid, om hen te oeffenen , vindt hy zich voorzien met een verftand, dat van alles oordeelt, dat alles tot zyn eigen gebruik weet aan te wenden, cn dat, zoo wel als zyn heerlyk goed, de algemeenheid der bewoonbaare aarde bevat. . Deeze voorrechten zyn groot, en zeer genoeglyk voor hem. Maar zie hier nog een ander voorrecht, dat hem nog hooger boven het gedierte ftclt. Het vernuft van deeze neigt hen om hun voedfel te zoeken, en om den mensch fchichtig te vlieden , of om hem yverig te dienen. Hun fchrik verandert zelfs nu en dan in woede tegen hem, omdat zy flaaven zyn, die hunne kracht kennen, en door hunne drift vervoerd worden: maar huns Hceren

voor-

Sluiten