Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï8 SCHOUWTOONEBï.

ic.m.v vÊr- heer door hulde en eerbied te erken*

okdening. nen.

Het Opperwezen had noch de vrucht van zekeren boom, noch 's menfchen gevoelens noodig. Maar het was den menfche noodig eene uitdrukkelyke belydenis zyner dankbaarheid en eerbied te doen. De eenigfte uitzondering , die God aan 's menfchen vermogen ftelde , was dan te gelyk de gedachtenis zyner onderhoorigheid, en het openbaare bedryf zyner godsvrucht.

Men kan zelfs zeggen dat, gelyk in deeze voorbehouding de rechtvaardigheid zichtbaar is, de goedheid 'er niet minder in doorftraalt. Het was den menfche oneindig voordeeliger aan deeze bclydenis van de oppermagt zyns Scheppers onderworpen te weezen,dan 'er zich van vry gemaakt te zien. Door zulk eene vrymaking , ging hy over tot den ftaat der flechcite dieren, en liep gevaar van zich op het gezicht zyner rykdommen en voorrechten te verhoovaardigen, en zich zeiven, door dien dwaaZen, dien befpottelyken hoogmoed, beneden de verachtelykfte beesten te ftellen. Maai- de getuigenis zyner

Sluiten