Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur.}/- Onderh. 19

ner onderhoorigheid, zoo bekwaam om 's Menhemtot zynen pligt te vermanen, en^™' pm 'er hem in te houden, kon aan geen min laftige oefening bepaald worden , noch aan geen gemakkelyker toeftel van Godsdienst. Zich eerbiedigïyk te onthouden van den verboden boom, was niets anders dan, door de berooving van een enkel ding, te erkennen dat hy, fchoon hy nergens recht toe had, het genot had van alles, behalve alleen van dat ééne ding, welks genot zyn geluk niet in het allenninfte kon vermeerderen. * Het was eene bekendmaking zyner gelukkige afhangkelykheid; het gaf te kennen dat hy eenen Heere had, zonder dat hy zelf daarom minder Heer was. God hechtte de onfterflykheid aan zoo billyk, zoo ligt een' Godsdienst. Maar hy waarfchuwde den mensch dat, zoo draa hy de hulde weigerde, zyne grootfte voorrechten verbeurd zouden weezen , en ', hy, gelyk de overige dieren, overgegeeven zoude zyn aan de algemeenbeid der beweeginge, door welke God de Natuur verandert cn vernieuwt. Indien wy den Wysgeeren vraagen, Ba wat

Sluiten