Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 SCHOUWTOONEEL

's; Men- wat Je verordening der aarde en des ordening, menichen is, kunnen wy verzekerd zyn, dat zy ons een antwoord vol twyffelingen of tegenzeggelykheden zullen geeven. Laat ons het eerfte Boek van Mofes flechts inzien: dit leert ons hoe alles, wat op aarde gevonden wordt, op dezelve gefteld is voor den mensch, en dat hy 'er geboren bezitter van is, alleen onder voorwaarde van door eene enkele voorbehoudinge bekend te maaken , dat hy alles van Gods hand verkreegen heeft. Zoodanig is de heerlyke Wysbegeerte van de eerfte bladzyden der H. Schrift. Zy fielt het zaad of de fpruiten van den Godsdienst in de erkentenisfe.

Maar indien deeze openbaare bekentenis van Gods opperheerfchappye de eerfte dienst is geweest, die van den mensch geëischt is, heeft deszelfs denkbeeld een' krachtigen indruk op zynen geest moeten maaken. Deeze getuigenis van Godsdienst zoude van Adam hebben moeten overgaan op de volken, die van hem afTtammeii; en men zoude de voetftappen daar van overal weder moeten vinden.

Dee-

Sluiten