Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 ScHOUWTOONEEL

ÏcmT ^ van dit bewerktuigde beeld blaast, Voogdy. en bem de gaaf der reden fchcnkt. Het geene ik in de beesten zie is een beginfei van vernuft, den lighaame toegevoegd, maar bepaald enkel aan de byzondere behoeftigheden van dat lierhaam , en befloten in de eenvormige oeffeninge van eenige werktuigen. Het is niet eveneens met den menfche. Hy heeft de reden zoo even ontvangen: door haar is hy van alles voorzien: door haar kent hy in de Natuur geene meerderheid, dan alleen die van zynen Schepper; en hy oeifent zelf eene rechte meerderheid over den buitenkant en over het binnenfte der aarde, die hem alleen noodigt om alles te bezoeken en te onderzoeken. Zy biedt hem alle haare fchatten, alle haare onuitputtelyke rykdommen aan, die alle verloren zouden zyn, indien hy van haar weggenomen ware.

Als men van eenen Koning zegt dat alles, van het eene tot het ander einde zynes ryks, aan hem onderworpen is, wil men daar mede niet zeggen, dat alle volken van hem afhangen in hetneemen van hun voedfel, noch de

bos-

Sluiten