Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 SCHOUWTOONEEL

's Men- moet voeren, en dat zyne voogdy zich Vqogdy. uitftrekt over alles, wat op aarde is.

Niets is klaarder, niets grooter. By deeze eerfte waarheid voegt zy terftond eene andere, die niet minder gewigtig is, en de eerfte volmaakt; te weeten, dat de mensch alles bezitten zal, op voorwaarde van den geenen, die hem alles gegeeven heeft,openlykte eeren. Waar zal men eene korter, genoeglyker en verflraanlyker leering vinden? Niemant is 'er, die niet verftaat wat eene heerfchappy is, cn tevens de billykheid der erkentcnisfe niet bemerkt. Wel is waar, dat, indien gy de zaak aan Wysgeeren voorftelt, hunne gevoelens over de weezenlykheid der bezittinge , en over de noodzakelykheid der hulde , verdeeld zuilen kunnen weezen, of zy zullen alles in de war brengen door redenen duisterder dan de zaak zelf. Sommigen zullen u zeggen, dat deeze heerfchappy eene overweldiging, eene inbreuk is. De mensch is een dier zonder voorrecht; cn hy mag zich geen éénen trap boven den os en de gans verheffen. De anderen zullen zeggen, dat men 's menfchen rechten onbil-

lyk

Sluiten