Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 Schouw tooneel

♦s Mew- kant, dat de eerfte dienst, van den Voogdy mensch geëischt, de getuigenis zjmer dankbaarheid is geweest, door eene uitwendige erkentenis van alles ontvangen te hebben; en dat de weigering van gehoorzaamheid des eerften menfchen geftraft is geworden door de onderwerping van hem zeiven en van zyne nazaaten aan den dood. Wy befpeuren, aan den anderen kant, in de ondervindinge van alle eeuwen , dat alle volken de noodzakelykheid erkend hebben van eenige voortbrengfelen der aarde af te zonderen, om de heerfchappy der Godlyke natuur, van welke wy dezelven ontvangen, te erkennen en te eeren. Wy ondervinden niet minder de gemeene noodzakelykheid van ftcrven , als eene verfchrikkelyke ftrafie, waartoe wy allen veroordeeld zyn. De H. Schrift en de bevinding leiden ons dan tot dezellde waarheden; enfehoon zy ons niet alles zeggen, wat ons goeddunkt te vraagen , is het geene zy ons leeren zeker, leerzaam cn nut. In plaatfe dat 'er geenen ftaat te maaken is op het antwoord der wysbegeerte : en waarom zoude men met

haar

Sluiten