Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, //• Onderh. 39

"haar te raade gaan, als zy ons op den 's Mendoolweg kan brengen? Zy wil verdei ^vy. gaan als ons mogelyk is te komen 5 en wy moeten, als wy wys zyn, ons onderzoek pasfen op ons vernuft en onze kragtcn. Nu hebben wy tot hiertoe in alles en overal bevonden, dat ons gezicht helder genoeg is, om het eene ding niet met het andere te verwarren , en om 'er allengs de rechte waarde, het gebruik en de eigenfchappen van te leeren kennen, maar dat wy geen klaar denkbeeld van den aart der wezens hebben. Laaten wy ons dan wachten, om niet te vallen in eenen afgrond van gefchillsn en twistredenen over Gods natuur, over de orde zyner befluiten, over het wezen der ziele, over dat der lighaamen, en over den aart hunner vcreeniginge. Laaten wy ons vergenoegen met het geene ons mogelyk is daarvan te weeten, zonder gefchil en met vrucht; want alle weetenfchap, die op losfe en betwistbaare gronden fteunt, is vruchteloos, en verdient den naam van weetenfchap niet.

Wy kennen Gods beltaanlykheid door deeze redeneering, die zoo kort C 4 en

Sluiten