Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 ScHOUWToONEEL

*s Men- vergisfen, dat het voorneemen des Vqoccy. Scheppers niet geweest is deeze vogels van vleesch en roof te doen leeven. Gods voorneemen, ontrent het fchaap en den leeuw, blykt klaar uit de gedweeheid, die het eene by den mensch houdt, en in de woestheid, die den anderen naar de bosfehen en woestynen dryft, zonder iets van den mensch te eifchen. Het hoorn of de hoef, die den voet van het paard vastigheid geeft, en de kracht zyner fchenkelen, wyzen ons de reizen en diensten aan, waartoe het bekwaam zal zyn. Wy krygen geenen lust om onze tanden te zetten in een ftuk kryt of in een blok marmer , noch om de vruchten der boomen in het metfelwerk onzer muuren te gebruiken. In alles onderrecht de overeenkomst, welke men ziet tusfchen eene foort of een werktuig en een volftandig uitwerkfel, ons genoegzaam van de verordening dier lighaamen. Wy kunnen dan oordeelen, door's menfchen geftalte en leest, door zyne zinnen, en door de overeenftemming zyner werktuigen, in de voortbrenginge van eene meenigte uitvverkfelen, dat hy

ge-

Sluiten