Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 SCHOUWTOONEEL

? i?lEN" z'en ' 200 we^ a's deszelfs glans en Voogdy. voorneemens. Men kan zeggen , dat de bevalligheden en het gezag op zyne lippen geplaatst zyn , vermits zy met eenen grimlach de blydfchap rondom verfpreiden , en door de verfchcidenheid der geluiden, welken zy uitfpreeken, bevelen geeven, die terftond uitgevoerd, of tot op een' verren afltand overgebragt zullen worden, zelfs tot aan geene zyde der zeen.

Maar hy, die tot heerfchen verordend was, moest het woord niet altyd gebruiken om gehoorzaamd of gehoord te worden. Zyn aangezicht is de fpiegel zyner ziele. De kostelyke kleuren, waarmede God deszelfs trekken gepierd heeft, drukken beurtelings de bezadigdheid van zynen geest uit, door hunne kalmte, of zyne verborgen beweegingen, door eene fehielyke verandering. In zyne wangen, en in de ganfche uitgeftrektheid van zyn aangezicht, loopt een overgroot getal van kleene fpieren en draaden, verfpreid in deeze fpieren , die zoo veele uitdrukkingen als beweegingen maaken. Eenigen verheffen zyne wenkbraauwen , maaken

de

Sluiten