Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52 S'CHOUWTOONEEL

g*^f" ï« het niet, opdat zyns gelyken, en Voogd*, de dieren zelfs, terftond onderrecht zouden worden van de begeerten of van de bevelen des geenen, die recht heeft om te gebieden. Het zoude te gering of te moeijelyk voor hem zyn, indien hy genoodzaakt ware geftadig de fpraak te gebruiken, om zich te doen hooren. Men leest zyne gedachten in zyn gelaat; en hy bevindt rondom hem de ftilte en rust; of bedryven, werkingen, en een gedrag, overeenkomftig met het geene hem aangaat.

Het hoofd , of liever de geheele mensch, trekt uit den rechten ftand van zyn lighaam een krachtig voordeel, rot de oeffeninge zyner heerfchappye. Alle dieren zyn naar de aarde gebogen, en kruipen 'er op. De mensch alleen gaat met opgercchten hoofde, en houdt zich, door dien ftand, in alle vryheid om te werken en te gebieden.

Dat hoofd, verordend om de beweegingen des lighaams, 't welk het onderfteunt, te richten, en om te waaken over het bellier van alles , wat de aarde voortbrengt, trekt niet alleen

voor-

Sluiten