Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, III. Onderh. 55

vlugt: hy klieft de lucht, en gaat met J Mbkfnelle wieken de andere deelen van voocdy. zyn verblyf bezoeken. Laaten wy zien ofhy zich beter bevindt, by den dienst zyner vlerken, dan by dien van twee armen. Wint hy by die verandering? Hy verliest 'er zyne heerfchappy by. Zyne armen, met pennen bewasfen, worden reistuigen, die hem geen' anderen dienst kunnen doen , dan hem van de eene naar de andere plaats vervoeren: hy zal ze nergens anders toe kunnen gebruiken, dan om te vliegen; en van dat oogenblik af verliest hy alle zyne voordeelen. Als hy zynen hemel verlaat, om op de aarde te komen, trekt hy zyne vleugels in, en plakt ze, om zoo te~fpreeken, tegen zyne zyden, om ze voor de fmet van flyk en vuiligheid te bewaaren. Nu is' hy geheel verminkt en tot alles onbekwaam , behalven tot het zoeken van zyne kost. Geeft gy hem zyne armen weder, zoo geeft gy hem alles weder; gy herftelt hem in zyne bekwaamheid en rykdommen. Zyn akker zal beploegd, zyn wynftok gemoeid, zyne bosfchen omgehouwen,

D 4 en *

Sluiten