Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 Schouw tooneel

KmNN' vleuSe,s' die hem rondom den geheeVqdgdy. -*en aardkloot voeren. Hy wenscht geene breeder fchouders, om zwaarer pakken te draagen. Hy laat die eer aan zyne bedienden over; en zoodanig zyn het paard, de os, de ezel, de kemel en de olifant. Hy klaagt niet dat hy niet voorzien is van klaauwen als de leeuw, of van flagtanden als het wilde zvvyn. Het voegt den Koning der Natuur ongewapend te zyn. De goedertierenheid en de vrede zyn zyne rechte goederen. Maar moet hy zich vcrdeedigen, dan komen de dieren hem te flade; deeze befchutten hem. Hout en fteen maaken hem eenen wal tegen zyne vyanden. Het zout, de zwavel, vuur en fraai, en de ganfche aardefpannen famen, om hem voor alle belediginge te bevryden.

Hy heeft, om de rechte waarheid te zeggen, flechts eene tamelyke fnelheid, flechts eene middclmaatige fterkte, flechts eene middclmaatige geftalte. Echter wordt hy, om de losheid zyner gedaante, en om de juiste getemperdhcid zyner vermogens, gehoorzaamd en gediend van het fnelfte, het fterk-

fte

Sluiten