Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, III• Onderh. 59

fte en het verfchrikkelykfte, dat op de >s Menaarde te vinden is. Wy zullen deeze

voogdy' .

waarheid nog beter voelen en tasten, door een byzonderlyker onderzoek zyner werktuigen.

3. Het geene wy zoo even aange- ^ynbeen. merkt hebben, van het geheele maakfel in 's menfchen lighaam, en van de juifte evenmaatigheid , die gefteld is tusfchen zyne leest en de algemeene heerfchappy, die hem toegefchikt was, kunnen wy op nieuw waarnccmen in zyne beenen en armen.

's Menfchen been fchynt in den eer De ïtainfte opflag veeleer een fraaije ftut, dan.menfcheljHf een werktuig van fnelheid. De mees- ken^gte viervoetige dieren en de vogels zyn in der daad fneller dan de mensch. De eerfte, op vier voeten gedragen wordende , kunnen de moeijelykheid van lange togten beter uitftaan, en reizen fpoediger. De vogels, by de beweeglykheid hunner pooten , de hulp van twee vleugels voegende, bezitten nog eene volmaakter vlugheid. In tegendeel , uit het maakfel van 's menfchen beenen , en uit den bal der voeten waarop zy fteunen, te oordeelen, fchynen

zy

Sluiten