Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€4 SCHOUWTOONEEL

*s Men- nen val, bekwaam om te gelyk het oog,

ygocDY ^et oor en den Seest» altoos begeerig ' " naar gelykmaatigheid, te behaagen. Gewoonlyker verwaarloost hy die poogingen , wier verdiende, voornamelyk in • de moeijelykheid der uitvoeringe beftaat, en vergenoegt zich in het danfen met het verkiezen van het geene , 't welk de losheid zyner beweegingen kan bevorderen , of zyne natuurlyke vaardigheid vermeerderen; weinig gezet op de nabootfing van de fprongen en grimasfen der aapcn, of van de heftigheid der fpringhaanen, om daarin zyne verdienfte te Hellen.

De fpieren en zenuwen, die zoo veele verlengingen, intrekkingen, uitfchietingen , glydingen , draaijingen , buigingen en dienften van allerlei foort verrichten, zyn in een pakje verzameld, net gerond achter den fchinkel van het been.

pe Kuit. Deeze klomp wordt dus een gemakkelyk kusfen, om dit teedere en zoo noodzakelyke been te leggen en te doen rusten. Het is tevens een wal tegen alle beledigingen , welken dit been zoude kunnen ontvangen van eenen

Sluiten