Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 SCHOUWTOONEEL

^Nm' ment, 'c welk het niet kent; of hoe zal zy Voogdy. de fnelheid van den fixoom met dat logge en ftugge beest te boven komen ? Zy maakt een vlot, 't welk zy met groene zoden belegt: zy doet 'er verfcheiden olifanten te gelyk op gaan, als op een groen ftuk gronds: met behulp van eenige fehipboomen maakt zy de vlottende weide los, en duwt haar over naar de andere zyde der rivier, zoo gemakkelyk als of zy eene musch of een lchaap overvoerde, 's Menfchen hand temt den beer, die haar komt kusfchen, en doet den kemel knielen, om zyne banden te ontvangen , of den last, dien zy hem op wil leggen, opteneemen. Verre van haaren lof te verminderen, voltooit men dien, als men zegt, dat zy altoos krachten, die haar niet eigen zyn, te hulp moet roepen ; dat zy gebruik maakt van ftoffen, die voor haaren tyd gemaakt waren; dat zy zich weet te bedienen van de evenredigheid, die 'er is tusfchen het gewigt des waters en de ligtheid van het hout, om de rivieren met de zwaarfte fchepen en vlotten te belaaden; dat zy haare onmagt vergoedt door gereedfchappen, door tegenwigten, door verfnellinge

der

Sluiten