Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?8 SCHOUWTOÖNEEL

"& Men- ze medefleepen. Alle naderen en buiVoogdy. gen zv zich> dezelfde reeks volgende, tusfchen de vinger, welke ze uittrekt, en naar malkander drukt. De rechter hand windt vervolgens om de fpil het garen , dat de linker gemaakt heeft: en beide hervatten zy, beurt om beurt, haaren arbeid: zoo eenvoudig is deeze Werking.

Men zoude hier de netheid, die deezen draad overal eene gelyke dikte weet te geeven, kunnen pryzen. Men zoude , met eene rechtmaatige verwonderinge kunnen vraagen, hoe de vingers van eene Indiaan fche vrouw bekwaam zyn om eenen draad, dien het oog naauwelyks kan zien, te voelen, en eenpaarig te rekken en te richten. Laaten wy echter niet langer blyven liaan op een werk , dat zoo weinig moeite vereischt. Het fchynt niet dat het tot groote eer van het menfchelyk vernuft, noch tot groot nut van het menfchelyk gedacht kan ftrekken.

Maar in de eenvoudigheid zelve, en in de gemakkelykheid van deczen arbeid, zal zyne grootile verdicnfte beftaan, als 'er groot nut voor het menfche»

Sluiten