Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dék Natuur, III. Qnderh. 83

ken de mensch te Batavia en te Vera- 's.menCrux uitvoert, het geene te Amfterdam of te Madrid befloten is , zullen eenigen doen vreezen , dat wy baatzuchtige ftreeken, blyken van begeerJykheid, of överweldigingen voor eene rechtmaatige h'eerfchappye aanzien. In piaatfe van met de H. Schrift tot den mensch te zeggen, dat Gód het vee , de vogels, de visfcheri en alle rykdommen der aarde aari hem onderworpen heeft , zoude het misfchien veel voorzichtiger zyn hem te vernederen, door het vèrwyt zyner dieveryen en de haatelyke vryheid welke hy zich geeft om' over alles te béfchikken, 'alles tot zyn gebruik aan te wenden , van het eene tot het ander aspunt.

Eene kwaade wysbegeerte kan met dan kwaadè redenen voortbrengen: eri waarom vermeet de wysbegeerte zich te prediken, niet alleen in tegenwoordigheid van de H. Schrift, eh zonder de bevinding te Volgen, maar volgens beginfels, recht itrydig met dè eene en de andere? ^ -

Als men den mensch wil vernedeF a ren#

Sluiten