Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, III. Ondcrh. 85'

tuur; cn voelen zyaan den anderen kant 's Menniet in hun hart,zonder overnatuurkun- ^^ÖYt de en twistredenen, dat in 's menfchen dankzegginge den famenhandel des ganfchen gewrochts me^zynen Maaker heiraat? Neemt den mensch van de aarde weg; dan zal zy zonder nut en zonder overeenlremming zyn *.

De klaare lesfen , die de H. Schrift en de ervarenheid ons daar over geeven," gehoord hebbende , kunnen wy zonder gevaar onze redeneering gebruiken. Men kan de verordening en dealgemeene magt van den mensch kennen, gelyk men in het byzonder de verordening van het oog en het been weet. De overeenkomst van deeze werktuigen met zekere uitwerkfelen geeft ons des Scheppers voorneemen te kennen. De overeenkomst van alles, wat in den mensch is, met het geene hem omringt, toont vohnaaktelyk de algemeenheid van zyne magt. Dus is de hand niet alleen gemaakt om hem te dienen, maar om alles wat op de aarde is te verwerken , en ten nutte te maaken,

om-

* Zit ia Brieven achter Ut II. cn VI. Déél.

F 3

Sluiten