Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, Ouder Jt. 89

fcheidenheid bygezet heeft, volgens 'sM* het oogmerk zyner Voorzienigheid

' VOOGDTT.

die alles gadeïlaat, voor alles zorgt, en allen misval voorkomt,door wyze voorzorgen. Wie zal die Voorzienigheid durven beftraffcn, omdat zy het leven van de ééne foort vastgemaakt heeft aan de vischvangst, het leven van eene andere aan het vleesch der dieren, het leven van eene andere aan het vleesch der vruchten, of zelfs aan de voortbrengfels van ééne enkele plant? Het zoude eene even groote vermetelheid zyn deeze uitzonderingen en uitdeelingen te berispen, of de algemeenheid van der menfchen lusten te beitraffen, en den cyns, dien alle elementen aan zyne maag betaalen, den naam van tyranny of önrechtvaerdiglyk verkreegen rechten te geeven.

Ik hoor fommige Overnatuurkundigen roepen: het is eene fchande zoo hoog. op te geeven van eene heerfchappye, vol van ongerechtigheid, en zoo fterk te ftaan op onzekere rechten, terwyl gy zynfchoonftevoorrecht,zyne reden, overal tracht te verkorten en te befnoeiien. Gy wilt dat hy zich houde aan de F 5 erva-

Sluiten