Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124 schouwtooneel

'sMENSC HEN

VOOGDY,

Beweezen door de voortreffelykheid zyner Zinnen.

Vierde Onderhoud.

sc ™T' "^et voegt eenen ontleeder wel ■> door Voogdt. de optelling .en de befchryving der vcrfcheiden foortcn van werktuigen , de wyze voorzorgen, die de werking van het geitel des menfchelyken lighaams en zelf de oeffening zyner meerderheid over alle andere dieren bevorderen, gelecrdelyk aan te toonen. Wat ons belangt , wy zullen ons vergenoegen met onze bewyzen te haaien uit het" geene, zonder leeringe en zonder toebereidfel, voor alle oogen klaar kan vertoond worden. Zoodanig is, by voorbeeld,

de

Sluiten