Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128 SciIOUWTOONEEL

sch'nN" heid zyne vrucht moet hebben. Doch Voocdy. dn zy verre: Defcartes zal dien fmaak nooit ontdekken, noch in zyne reuen, noch in den famenloop der elementen of der vaatcn, fchoon hy de vrucht jaa de geheele plant mogt ontleeden of ontbinden, op zulk eene wyze als hy goedvindt: zyn geheemeke zal 'er hem aileen van kunnen onderrechten. Indien nu zyne reden geheel onbekwaam is en fuft, als hy uit het maakfel van een lighaam, dathy, naar welgevallen , ontleedt en onderzoekt, de noodzakelykheid van deezen of geenen fmaak moet afleiden ; hoe durft hy zich dan vermeeten, ons de wording der zonne te yerklaaren, en ons te zeggen: de zon is dit en dat, en niets anders. Hy kent dezelve veel minder dan onzen ananas.

De Newtoniaanen, gelyk Whiston en anderen , die dwaalllerren hebben willen maaken, en rekenfehap geeven van alles, wat 'er op gebeurt^ door aantrekkingskrachten en uitrekeningen, geeven ons geene beter gedachte' van hunne natuurkunde , devvyl zy desgelyks verftomd ftaan over een zoo kleen

voor-

Sluiten