Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• I 30 SCHOÜWTOONEEL

vmên- fchielyk te komen tot het geene, dat VaoooY. men van de rechte waardy van den ananas kan ontdekken. Zy wachten zich wel den tyd te fpillen met toevlucht te neemen tot de algemeenheden, welken de reden verzint, en die nooit eenig licht op eenig byzonder geval verfpreiden. Zy fteekcn eerst de'vrucht in den mond, die terftond overhroomd wordt van eene lekkere firoop, en zich nog lang daar na op eene aangenaame wyze geprikt voelt, door een lieffelykcn geur, die tot in hunnen neus opklimt: zy verfhouten zich te gisfen, dat die vrucht gezond zal weezen; en de bevinding bewaarheidt deeze voorzegging. Het ftaat dan aan onzen fmaak, gevoegd by de ondervinding , ons te leeren of eene vrucht, die ons onbekend is, een aangenaam en nut voedfel zal zyn. Dit is de rechte Wysbegeerte.

Het is eveneens met alle andere na•tuurlyke lighaamen , met welken van onze zinnen zy overeenkomst moogen hebben; want het is door de zinnen, dat wy 'er over moeten oordeelen. De reden firykt al tyd een vermetel vonnis, als i zy

Sluiten