Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 ScHOUWTOONEEL

iSF hier den mensch S en ik meene dat ik Voogdv. dc Iroffe myner lofrede moet haaien uit wcezenlyke voordeden, veelëer dan uit het vermogen om fraai te kunnen droomen , en onafhangkelyke ftelfels voor de zinnen te maaken. Wy neemen den mensch zoo als hy is, en wy bevinden dat zyne reden den gelukkigen uitflag van haar onderzoek verfchuldigd is aan het gebruik , dat zy van het bericht der zinnen maakt. Ik beken dat de dieren veel fynder aandoeningen van de zinnen hebben, dan dia wy ondervinden. Maar die dieren munten zelden uit in meer dan één ftuk, dat haar eigen aandeel maakt. De voortreffelykheid van den reuk is voor den brak , die zich in de duisterheid onder ftruiken en flxuwellen begeeft; en het fcherp gezicht is voor den windhond, die het gebruikt in eene vlakte. In plaatfe dat de mensch, door de vereeniging zyner zinnen, onderrecht kan worden van alles, dat hem en de ganfche aarde aangaat, en van het geene God, tot deszelfs behoeve, in de vorige eeuwen gedaan heeft.

VM twee "iborten van iboo of haver,

Sluiten