Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I36" SCHOUWTOONEBL

''cimT' a"dere poo! ontvanSt» volkomen ontdekVoogdï. ken- Nadat zyne zinnen hem onderrecht hebben van de uitwendige eigenfchappen en weezenlyke hoedanigheden dier ver-* fcheiden voortbrengfelen, redenkavelt hy over het gebruik, dat 'er van ce maaken is : hy vergelykt ze'met eikanderen , of hy verbetert ze de eene door de andere. Hy onderzoekt waartoe zy dienen kunnen; en op deeze wyze leiden die uitwerkfels, welken hy 'er in bemerkt, hem tot de ontdekking van nieuwe. Dus moeten zyne zinnen en de reden , zyne natuurkunde cn zyne heerfchappy,gelykelyk te famen voortgaan. Zy, die ze fcheiden, maaken dikwerf veel geruchts. Maar zy gaan buiten de orde des Scheppers: zy geeven in hunnen tyd op van wonderen, die de fpot der volgende tyden zyn. Hunne reden vervliegt, en hunne heerfchappy ontfnapt uit hunne handen : omdat zy verder willen regeeren, dan hun toegelaaten is, weigert de itoffe hun te gehoorzaamen. Van Helmont, de ganfche aarde de verandering der metaalen en het algemcene geneesmiddel , waarvan hy een denkbeeldig

Sluiten