Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138 S C HO U W T O O N E E L

scm™~ fe? dle z.°° bekwaam zyn om zyne wys. Voogdy. neid te fcherpen, en zyn hart te verbeteren , niet alleen aan zyne zinnen verfchuldigd? Zyne reden kan deverfcheiden gedenkftukken, die zyne zinnen hem verroonen, tot zyn voordeel doenftrekken; maar zy vindt in haar zelve noch de dagteekeningen,noch de gebeutenisfcn, noch de beweegredenen.

Ook gebruikt God- den dienst van 's menfchen zinnen , als hy den mensch een' veel dierbaarer fchat wil fchenken, dan de enkele kennis der verrichtingen, ik meen de genade des geloofs, en de gehoorzaamheid aan het Evange, Jium. De reden kan ook van zelve de kéur der middelen, door welken God den mensch zalig heeft willen maaken, niet meer bevroeden, dan zy door de dicpfte overdenking het voorleden kan wecten , of het geene in het middelpunt der aarde is. ■ Maar God heeft den rnensch niet onbewust noch onzeker willen laaten van alles, dat hem genoeg was te weeten. De gedenkteekens cn de tastbaare getuigenisfen van het geene dat men gelooven en doen moet, zyn altoios behendig. Wat verlegenheid

voor

Sluiten