Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14° schouwtooneel

•s m™. dat haar gegeeven is om iets juist te Voogd?. wceren. Zy zai zich dan geene natuurkunde, geene gefchiedenis noch godsdienst maaken; maar zy zal ze van elders ontvangen. Het is waar, dat zy waarneemt, opmerkt, oordeelt, werkt, en regeert; maar op voorwaarde, dat haare zinnen fteeds haare vcrmaaners, haare raaden en de bedienaars haarer heerlchappye moesten weezen. Zy kunnen een onderwerp van klagten zyn voor eenen Wysgeer, die waanwysfelyk buitenden kring zyner werkinge wil gaan: maar een gezond verftand, dat de rechten en paaien der menlchelyke reden kent, belydt ootmoediglyk, echter met dankbaarheid, dat de zinnen , fchoon bepaald in hunne berichten, de eerfte fteunfels zyner heerfchappye zyn , cn zelfs de werktuigen, door welken God hem tot de zaligheid roept.

's MEN-

Sluiten