Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 Sghouwtooneel

In^* 'er vart maakt> kan hem aHeen on? Heer- tceren. Dus kunnen de vermaakelykschappv. heden , als zy blyven in de orde , waarin God haar gefield heeft , de voortrelfelykheid van 's menfchen ftaat doen blyken : en niets ontcert hem, dan de overmaat, waartoe hy haar gebruik brengt, en de vergeetenheid van het voorneemen des geenen, die de vermaakelykheden gemaakt heeft , en haare uicdeeling geftadig onderhoudt.

■ De Wysheid , die alles gefchapen heeft, is dezelfde, die gekomen is om het ongeregelde, dat in onze waereld was, weder re recht te brengen. Zy heeft 's menfchen wil alleen gericht. Al het overige was goed: de Zaligmaker heeft ons het gebruik der vermaakelykheden niet verboden. Wel is waar , dat hy den mensch overal krachtige beweegredenen voorhoudt, om de reinheid, de betaamelykheid, de waardigheid, en regel-maat te houden in alles , wat wy doen,. en vooral in het gebruik der vermaakelykheden. Hy heeft ze ons vertoond als voorwerpen van eene krachtige dankbaarheid , of als de

ftof-

Sluiten