Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuür, V. Onderh. 14O

ke welriekende olie, omdat een voortref- JMg* felyk voorneemen de beweegreden daar- Hee11. van was. Men ziet hem altoos met scha»*. aandacht lettende, niet om ons te gebieden dat wy ons hier of daar van moeten onthouden, maar om den mensch weder te brengen tot het geene de ziel van den Godsdienst is, dat is, tot de liefde tot God en den naasten, die alleen ons kan noopen om den eenen te «éren en den anderen te helpen. Hy leidde zelf een gemeen leven, en hield, o-elyk andere Wetgeevers, niet aan op uiteriyke voorfchriften, van dit of geene te verrichten; voorfchriften , die zckerlyk onze ongebondenheden heilzaamlyk kunnen voorkomen, of na behooren ftrarfen, maar die met geweldige hartstogten kunnen beftaan. Maar hy beftookt de hartstogten zelfs, omdat de beftiering van den wille noodwendig het gebruik der goederen, welke hy misbruikte, moet richten. Des Zaligmakers Leerlingen , door zynen Geest geleid, hebben geleerd dat alles, wat uit des Scheppers handen gekomen is, onzer dankbaarheid waardig is. Hunne leer, zoo wei als de zyne, ten K 3 op-

Sluiten