Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, Y.Ond&rh. 151

De grootfte Koningen verlaaten hun- 's Me», ne lusthoven, oin met hunne onderdaanep het gezicht cener fchoone landou- schamy. we te genieten. Daar is niets grooters, niets dat meer aandoet, dan de eenvoudige Natuur. Wel is waar, dat de Koning onder verguld panneelwerk flaapt, en dat de herder zich onder een ftrooijen dak begeeft: maar de zuivere natuur fielt hen beide gelyk: beiden worden zy door de zelfde zon verlicht : beide hebben zy het genot van dezelfde elementen , en leeven onder denzelfden hemel : zy bewoonen weezenlyk het zelfde paleis , in het welke zy flechts byzondere vertrekken hebben.

De vooruitziende wysheid des Opperllcn Wezens ftraalt niet minder dan zyne goedheid door, in de vermaakelykheden, welken hy ons vergunt: hy heeft zich niet vergenoegd met ons belang te doen necmen in het gebruik en in de beaieninge van alles, wat hy ons fchenkt, door de by voeging vaneenig vermaak, en door het iireelen van eenen onzer zinnen: maar hy heeft gewild, dat dit vermaak krachtig ware, K 4 en

Sluiten