Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bei Natuur, V. Onderh. 153

Maar hoe nut en Merk de beweegre- *s Msiu denen zyn, om den mensch tot de vermaakelykheden te noopen, zyn zy ech- schappï. ter zyn einde of richtfnoer niet. De DevermaM vermaakelykheden zyn 's menfchen ein- keiykhedeniet, dewyl zy alle tot een hooger einde ftrekken. De eetlust dryft ons tot eindg niet# eeten. Wy ceten om te leeven; en wy leeven om te arbeiden. Alles wordt, door den Godsdienst, ook gericht tot het einde, waartoe alles ftrekken moet. De onderlinge trek der beide kunnen heeft het huwelyk tot zyn einde ; en het einde des huwelyks is om voor de Kerken den Staat onderdaanen, die ze beide in wezen houden, te verwekken.

Maar als de mensch geen ander einde heeft dan zyn vermaak, wordt de maatfchappy beroofd van byna alles, dat zy met recht verwachtte. Hy meent haar dienst te doen door zyne verteeringen, alles op zyne genoegre overbrengende. Maar terwyl de geenen, die zyne pracht en zyne hartstogten ten dienfte ftaan, grooten overvloed hebben, moet hy noodwendig verder van zich ongelukkige armen maaken, door de «roote ongelykheid der verdeeiinge. ö K 5 De

Sluiten