Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i f34 Schouwtooneel

'sMENSCHEN

HEERSCHAPPY,

Beweezen door de Vermogens van zynen Geest.

's ME NS C HEN WERKZAAMHEID.

Zevende Onderhoud.

's Men- Dat de mensch verordend is om alles, Heer wat °P de aarde *s' te gebruiken en te schap**, beheeren, kan niet langer in twyffel getrokken worden, dewyl zyne fterkte, zyne fchranderheid, zyne behendigheid, zyne zinnen , zyne behoeften , zyne vermaakelykheden, de berichten en de werkingen zyner werktuigen , zich in 't algemeen oeffenen over alles, wat de aarde bevat. Maar wy kennen tot nu toe zyne Voogdy alleen door de dingen,

die

Sluiten