Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i66 Schouw tooneel

's Menschep»HeerscHAPPy.

'$ Men-, fchen Werkzaamheid.

zaam verlTand om de voorwerpen zyner werkingen re kennen; eindelyk de vrye keur van de middelen, die bekwaamst en hem dienftigst zyn, om voordeel uit alles te trekken. Indien ik nu doe blyken , dat dit alles in den mensch en in hem alleen gevonden wordt , zal ik volkomenlyk hebben aangetoond, dat hy Gods beeld op aarde, en verordend is om 'er alles in waardye te brengen , door eene wettige bediening; omdat , zoo God de Heer van alles is, de mensch daar toe is aangefteld door Gods alvermogen, dat alles gefchapen heeft; door zyne oneindige wysheid, die alles kent; en door zyne onbepaalde vryheid,die kiest het geene goed is en hem best dient.

Deeze krachtige werkzaamheid van den mensch , de eerfte grondflag zyner heerlykheid en gelykenisfe met God, is ons aireede bekend door het bloote gezicht zyner werktuigen en der werken, waarmede hy de ganfche aarde verfraait en verciert. Het zoude vermaakelyk en vry natuurlyk zyn hier de deftige byzonderheden daarvan op te haaien: maar om dezelfde zaak niet

ver-

Sluiten