Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TcT8 Schouw tooneel

's Men. ne fterke en eenpaarige aandrift brengt Heer- hen tot daartoe) en leidt hen, zonder schappy. redeneeringe, tot werken, waarin weinig of geene verfcheidenheid tebefpeuren is. Indien zy redeneeren, zouden hunne werken verfcheidcn zyn, gelyk hunne redeneeringen. Maar de mensch , door het ontvangen van den indruk eener werkzaamheid, die de werkeloosheid haatclyk voor hem maakt, is niet bepaald geworden aan éénen trant, of aan ééne eenige wyze om zich onledig te houden. Hy is overgegeeven aan zyne redeneering en aan zynen raad. Hy zoekt; hy beproeft; hy overlegt; hy wikten weegt, en voegt te famen: hy maakt nieuwe aanmerkingen , nieuwe ontwerpen en nieuwe werken. Veele dingen, waarvan men geen modél in de natuur vindt , eene molen, een fnaphaan, een uurwerk, ziet men uit zyn vernuft en zyne handen 'voortkomen. Niet alleen bootst hy God naar, door hier op aarde te brengen het geene 'er nooit geweest was: maar, gelyk God, houdt hy nimmer op met werken. Gelyk God, onderhoudt cn vernieuwt hy zyne eerfte voortbrengfels. Gelyk God",

her-

Sluiten