Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jy6 ScftöÜWTOONEÉL

"s Men- veeleer dan met de oude vooroordeeHeer- ^en > die onder de menfchen van de eescHAPPï. ne tot de andere eeuwe overgaan, maar wier gezag zy geoordeeld hebben, om hunne oudheid , niet hooger te moeten fchatten. Uit deeze verfchooninge blykt, dat zy alle een voorrecht, in den mensch veronderftellen, te weeten, dat hy van zyne reden net en zeker antwoord kan krygen op alle vraagen,welken hy goedvinden zal haar te doem Dat is noch zyn beroep, noch de orde van zyn verftand. De meeste van hun hebben in tegendeel verwaarloosd gebruik te maaken van het zeer weezenlyk en eerwaardig voorrecht, 'twelk de menfchelyke reden heeft; 't welk is haar gedrag te richten, en haare heerlyke goederen te verbeteren , op den raad der ondervindinge , en door uitwendige getuigenisfen, die haar in de orde der natuur en in die der opcnbaaringe genoegzaam onderrichten. Het is eene algemeene vergisfing by hen, te verwachten dat hunne reden , die gemaakt is om licht te ontvangen, hun een genoegzaam licht zal geeven. Zy meenen dat zy bekwaam is om

dooi

Sluiten