Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derNatuur, VHI.Onderh. 183

kc alle gemeenfchap afgefneeden is, in 's Memeene zelfde waarheid en in gemecne denkbeelden te vereenigen. Elk be scrncn. merkt ligt dat men, om te gaan en zelfs volmaakt wel te danfen, zich niet behoeft toeteleggen op de ontleeding van het been en de harfenen. Een dansmeester zoude weinig voordeel met deeze betrachtinge doen. Het is desgelyks eene verloren moeite,en misfchien duizendmaal befpottelyker en gevaarlyker,als men zynen geest wil infpannen, om den oorfprongk onzer denkbeelden te onderzoeken, en, door diepe overdenkingen , den aart des natuurlyken verfcands naar te fpooren. De werkzaamheid des lighaams en het natuurlyk verftand zyn twee werktuigen, waarvan God ons voorzien heeft. Deeze gefchenken zyn vruchtbaar in groote uitwerkfels. Wy behoeven ze alleen in het werk te ftellen, zonder nuttelooze poogingen te doen, om de mededeeling van de beweeginge der fpieren te verftaan, of om de bron onzer bevattingen openlyk te zien.

in plaatfe van ons zelfs in te laaten kT het onbeflisfelyke gefchil over den M 4 oor-

Sluiten