Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dér Natuur,VIII. Onderh. i8d

beeld van eene Verftandelykheid, die de 's Mekt- • waereld beftiert 5 en men doet haar hulde: men wacht op eene Rechtvaerdig- schatpi-. heid, die de goeden zal loonen en de boozen ftraffen: men heeft een' afkeer van de geenen, die van deeze gemcene denkbeelden wyken. De opvoeding of eene valfche wysbegeerte kunnen deezè denkbeelden eenigzints veranderen en bederven : maar in weêrwil van die plaatfelyke grillen, komt men eindelyk overal weder tot het natuurlyke verftand. Het toont zich fterker dan de wysbegeerte en de opvoeding ^ omdat het uit eene voortreffelyker bron voorkomt. Daar is dan een beftendig grondbeginfel, dat den menfchen waarheden, kundigheden, en gevoelens van een algemeen gebruik verfchaft. Dus, het zy dat de opperfte waarheid zich innerlyk tegenwoordig voor alle geesten bevinde; het zy ze dezelfde beginfels met onuitwischbaare letters in alle zielen gefchreeven hebbe;. het zy eindelyk dat God onze vermogens zoodanig gefchikt hebbe, dat wy dezelfde kundigheden, door de gelykenis der aandoeningen , en door de overeenkomst der bevin-

din-

Sluiten