Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IPO ScMOÜWTOONEEL'

% Men- dinge, kunnen verkrygen; is het onHeer- betwistbaar, dat de mensch, als hy 'er scbamy. zyne aandacht toe wil kenen, kan bemerken, redenecren, en tot dezelfde beginfels van weetenfchap en gedrag temen in alle landen, van den Oostertot den Westcr - Oceaan , en van de Straat van Magellan tot aan de Straat van Davis.

Het oogmerk, dat God zich voorgefteld heeft, met den mensch het vermogen te geeven, om de waarheid te kennen , zonder dat hy zelf den aart van zyn wezen en werkinge kende, is zichtbaariyk geweest hem ydele aftrekkingen te befpaaren, en hem krachtdadiger te brengen tot de oeffeninge zelve van zyne vermogens. De ontleding van de longepyp kan' den muzikant niet in ftaat "itellcn, om te zingen ; en, zonder de Proeve over liet menfchelyk Verftand geleezen te hebben, kan een man van ervarenheid een' heilzaamen raad geeven in den raad der Koningen , en juiste maatregels neemen in het bellier zyner zaaken ; in plaatfc dat de overnatuurkunde hem in dit opzicht in

dik-

Sluiten