Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ipó" SCKOUWTOONEEL

•s Men- ven, als of zy zyner weldaaden kundig Heer- waren, en onze vermaaningen verftonscMAPPy. den.

Deeze fpreekmanieren fchynt het aan nettigheid te ontbreeken. Moest men ze , volgens de begeerte van Locke , niet verbannen? Zoude het niet beter zyn alle waarheden op eenen wysbegeerigen trant uit te drukken ? Men zoude veel winnen met elk ding te bepaalen door het gedacht en het ver. fchil, waaruit het beftaat, en dan verder te gaan door fluitredenen en gevoltrekkingen. Dat zoude zekerlyk koud fchynen, maar het verdriet door eene groote juistheid ruim vergoed worden ; en is dit niet het eenigfte middel om de reden te fterken ? Nuttigheid Zy , die de gewoonte om zoo te jk* jnbeel- fpreeken en te fchryven ingevoerd hebö ' ben, kenden 's menfchen bereik en behoeftigheden niet genoegzaam. Hoe veele jongelingen heeft de brabbeltaal der fchoolen den moed niet benomen ? Een leertrant, die het verdriet en de walging met zich brengt, dient alleen om de fchoolen te doen vervloeken, en van de lïemme der Leeraaren, de

Hem-

Sluiten