Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I98 ScHOUWTOONEEL

«wS* Lyk ' omdat zy het ber°oven van de Heer- neunfels, op welken God gewild heeft schamy. dat het gaan zonde: en al kwamen zy door hunne overdenkingen tot eenige waarheden, zoo zyn het waarheden van geen gebruik , of gedachten , die van de meeste verminden aflchampen, zonder er eenigen ingang in te vinden. De drie kortfte hoofdltiikken, die Christus bergpredikaatfie bevatten, een zeer klcen getal van klaarc llokregelen door zeer levendige en beweeglvke beelden ophelderende, hebben de' maatfehappye meer nut gedaan , dan alle redenkunften, die 'er ooit gefchreven zyn geweest, en haar duizendmaal meer voordeel aangebragt, dan Lockcs lange en flapcrige overnatuurkunde over het menfchelyke verftand. Het is in alle eeuwen eene vergisfing en misdag van veeIe Geleerden geweest, dat zy in den mensch gefcheiden hebben het geene God met den naauwften band in hem vereenigd heeft, en dat zy één eenig vermogen willen volmaaken, door het te fcheiden van de anderen, wier gezelfchap haare hulp en volmaaktheid is. Onze reden, welke zy ons beloofd

heb-

Sluiten