Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, IX. Onderh. 199

hebben rechter van alles, en bekwaam 's Mente maaken om door behulp van hunne ^EE\" regels, alles te onderzoeken, is niet scuappv. meer verpligt om alles te verklaaren en alles te bepaalen, als zy geroepen is om alles te verdaan. Zy kan God, eenen geest, eerie waarheid, duidelyk kennen, en zich döör gevoel en door bevindinge verzekeren, of zy hem vinden cn tasten mogten *. Maar als men * zeggen wil wat het is, is 'er geen re- 17 gel, noch afzondering van gedachten, noch overdenking, die eenigzins helpen kunnen. Het is eene vruchtelooze ondernecming de reden in het geheim der wezens in te leiden, gelyk de overnatuurkundigen ons mét geene minder ontdekkingen vleijen. Dat heeft God zich voorbehouden. Het is ons doorgaans genoeg dezelve te kennen door hunne uitwerkfèls, door hunne gepastheid op onze begeerten of op onze aandoeningen, zelfs door hunne gelykenis met andere aireede bekende uitwerkfèls. Moet mén zich dan verwonderen , dat de béélden, als wy 'er van fpreeken moeten , van zoo groot een gemak voor ons zyn'?

N 4 Wilt

Sluiten