Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200 ScHOUWTOONEEL

's Men- Wik gy van God fpreeken, gy kunt Heer- 'er vo'gens c'e vergevende reden van scMArry. fpreeken, als gy hem aanmerkt als een Wezen, dar het beginfel van alle wezens is, mitsgaders als de algemeene Oorzaak, by welke de magt, de vryheid en de orde is. Deeze denkbeelden, fchoon zy ons op verre na niet doen begrypen wat Gods natuur is, zyn net en vol van waarheid. Maar ver-; mits zy afgetogen en niet heel tastbaar Zyn, zullen zy ons nooit zoo zeer bewecgen, als die yan eenen vader of eenen rechter. Deeze zyn bekwaamer om het gros der menfchen tot hun nut te beweegen; en zy zeggen, zoo wel als de cerile , niets als zeer zakelyks cn waarachtigs. De noodzakelykheid, waarin wy zyn om tegenwoordig te leeven, niet met zuivere verdandelykheden, maar onder lighaamen en af hangkelyk van eene meeni;;te lighaamelyke banden, maakt de dienden der inbeeldinge noodzakelyk voor onzen daat. Onze inbeelding fpreekt ons van dedingen niet, zoo. als zy in zich zeiven zyn, omdat wy ze zoo niet kennen, en om- . dat ons voor het tegenwoordige weinig

aan

Sluiten