Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 SCHOUWTOONEEL

%W onze vryheid, in geene deezer gevallen, REGEE. onveranaerlyk of vernietigd. Zy wordt

lykheid, die haar dwingt, noch ververdrukt ' eCnen dWan§' die haar Dus volmaaken alle vermogens, wel-

tVIVn^n mensch bemerken, het beeld des A magtigen in hem. Deeze vryheid ftrekt vooral het merk zyner heerfchappye; vermits, gelyk de Opperheer vryelyk in het heelal doet alles, wat hy wil, en als meester over de ganiche natuur gebiedt, de mensch desgelyks met alleen de vryheid heeft om te werke„ of niet te werken, maar als meester het befchik heeft over de dieren, de planten, de bergftoffen en ovcr alles, wat in het verblyf, dat hy bewoont, onder zyne zinnen valt.

Maar wat ftaat het te vreezen dat chergelyke gaven hem hoovaardig zullen maaken; dat hy, om zoo te fpreeken, bedwelmd worde van zyne eigen voortreffelykheid, en min geneigd^y om eer te geeven aan den geenen, die hem met goederen overlaadt, dan om overal zynen eigen wille te vertoornen,

of

Sluiten