Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 S CHOUWTOONEEL

'* Men- onnut in hem, en volmaakt zyne ganRegee- fche beftiering. Weshalve is 'er niets ring. dat hem nader by de volmaaktheid des Almagtigen brengt, dan de liefdevoor de orde, dan de zucht voor den regel: en daar is niets beminnelykers, niets grooters op aarde, dan eene volftandige deugd, dat is, eene beftendige ge-" trouwheid aan de bevelen des gemoeds, of aan het geene ons geweeten ons als overeenkomftig met de orde vertoont.

Zoodanig is het kort begrip der voordcelen , die met den eerften opflag zich in den mensch vertoonen. Zoodanig is de eerfte fchcts zyner gelykenisfe met God. Dewyl God nog veel meer voor den mensch gedaan, en hem eene onvergelykelyk grooter volmaaktheid bereid heeft, dan het geene wy zoo even gezien hebben, zal het tyd zyn die te onderzoeken, en onze hoop te kennen, als wy gekomen zullen weezen tot zyne hoedanigheid van aanbidder, en tot de rechten, die 'er aan verknocht zyn. Zyne regeering, zyne algemeene voogdy is te eerwaardig een ampt, om zich met deszelfs atgenaeene befchouwinge tever-

Sluiten