Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29.0 SCHOÜWTOONEEL

De Alge-

meene Redew-

kunst.

van den Kancelier Bacon, in de Bedenkingen van Defcarces, in de Logica van Clauberg, in /' Art de Penfer van Port Royal, in de Logica van Crouzas, in de Proeve over het Menfchelyk Verftand van Locke. Maar het goede, dat 'er in gevonden wordt, is vermengd met onderzoekingen, welken de fchranderfte deezer Schryveren ons edelmoediglyk raaden achter te laaten, als niet heel noodzakelyk. In de Bedenkingen en in de Proeve is het goede vermengd met beloften, wier ydelheid de uitkomst aangetoond heeft *, zelfs dikwerf met gedachten, bekwaamer om ons op den doolweg te brengen, dan om ons te beftuuren. Twee of drie voorbeelden van deeze laatften zullen genoeg zyn om u een denkbeeld van eene Redenkunst, welke men heel ligt ontbeeren kan, mede te deelen.

„ Locke meent dat alles , wat niet „ met de klaare en door zich zelfs baar„ blykclyke beflisfingen der reden be„ ftaafi kan> geen recht heeft om aan„ gedrongen of ontvangen te worden,

als een geloofsftuk.

Daar hebt gy terftond het oordeel van

het

* Zie dl

Historie des Hemïls.

P«B- SU-

jlmfterd.

druk.

Sluiten