Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 ScHOUWTOONEEL

De Alge- wy 'er geen nadceliger oordeel overvelReden- len' dan te zeggen dat zy op verre na kunst. niet onbetwiste-ïyk is, en dat deeze en de andere redenkunften niet volftrekt noodzakelyk zyn. Het geene wy hier zoeken is eene manier van redeneeren, die, ons de langwyligheden en duisterheden befpaarende, ons echter tot algemeene , en om zoo te fpreeken tot tastbaare waarheden leide, het zy in allerhande zaaken, het zy in het ftuk van weetenfchap of openbaaringe.

Wy kennen een groot getal van verftorven Schryveren en leevende menfchen , die veel eer ingeleid hebben met eene ongemeene netheid van redeneeren, en door een' kennelyken opgang, dien zy in allerhande foort van onderneemingen en befpiegelingen gemaakt hebben, zonder eenige van de hier voren aangehaalde of andere redenkunften gei leezen te hebben. Gaat regels van redenecren voorftellen aan dien Advocaat, die de verwondering van rechters en toehoorders is, of aan dien Koopman, die door zyne vroomheid en fneedigheid in den handel den grootften roem verkreegen heeft, en van de regeering

om

Sluiten