Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Natuur, XILOnderh. 235

om raad gevraagd wordt in netelige za- De Alge. ken , den koophandel betreffende: zy r^n. zullen u zeggen dat zy geenen rolwagen kunst. 1 noodig hebben , dat zy gaan kunnen. Maar hebben die 'yoortreffelyke verftanden , die openhartig bekennen dat Zy de redenkunst niet verftaan, dan weezenlyk geene ftelrcgels , waarnaar zy zich richten? Verre van daar. Men zoude zelfs een' redeneertrant en rechte redenkunften maaken, indien men hetgee■ne, dat men hier hoort zeggen en ziet doen, tot ftokregels bragt. Allen, die net hebben kunnen denken, en in alle tyden gedaagd hebben door de rechtheid hunner redeneeringe, hebben eene uitmuntende redenkunst gehad.

Zoodanig was de redeneerkunst van Julius Cefar, dien verftandigen krygsen ftaatsman , die zyne bewerpen uitvoerde , en de poogingen der oneenige Gallen te leur ftelde. Zoodanig was de redeneerkunst, die de voorzorgen van Karei den Wyze en de veldtogten van den fchranderen Turennc beftierde. Het is dezelfde redenkunst, die den grooten Colbert het invoeren van verfcheiden nutte kostwinningen ingaf; die Jacob

Coeur

Sluiten