Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23$ ScHOUWTOONEEL

ÜJt Alge-

meene

Reoen-

t. Deel. Tastbïafe proeve

denken, als hy zich flechts wil oeffenen met waarneemen, aanmerken, opletten en redeneeren. Hoe veele krygslieden en vrouwen komen alle dagen, door deeze aangewende redeneerwyze, tot een wonderbaare juistheid, Zonder dat zy weeten wat eene redeneerwyze is.

Men kan 'er eene erndige betrachting van maaken, en zich zeiven ftokregels, gegrond op de paaien onzes verftands, en op den üitflag onzer poogingen, voorfchryven. De vrucht deezer redeneerkunst Zal ons op den rechten weg' doen treedert, en ons bevestigen zoo' wel iri het geene aan 's menfchen geest in 't algemeen toegedaan is, als in de werkelyke oeffening onzer eigen bekwaamheden.

Het eerde deel deezer algemeehe redenkunst bedaat in de kennisfe van het geene men door eene wel beproefde waarheid verdaat; het tweede hoe menovergaat van het geene bekend is tot het geene het niet is. Om in het eene en in het andere wel te dagen , heeft men noch meesters noch boeken noodig.

Daar zyn oneindig veel vraagdukken, waarover wy God, de reden, onze

Sluiten