Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 Schoüwtooneel'

m,LGE' .verbin£?en met de menfchen, hen te beReden- [«teni uit de maatfchappy te gaan, door kunst. hun dezelve noodzakelyk te maaken het zy tot verligtinge hunner behoeftig! heden, het zy tot de verkryginge der algemeene waarheden , het zy tot de kennisfe der heiJzaame waarheden.

Hy doet hun in den grond hunner zuivere reden glausfen van waarheid, welken zy flechts even zien, en begeerten, die hen werkzaam maaken, onderVinden. Maar indien zy uit de duistermslen, waarin hy hen laat, willen uitgaan, moeten zy in de maatfchappy gaan zoeken; en daar zullen zy de voetirappen van alle noodzakclyke waarheden vinden. Om hen niet te gewennen tot eene manier van denken en doen, die hen zoude maaken tot hoovaardige kakeiaars, tot vernuften met zich zei ven ingenomen, tot fpytige menfchenvlieders, die zich afgezonderd en verre van de bezigheden der maatfchappy zouden houden ; kat hy toe dat de onzekerheid vermeerdert, en dat de duisternisfen verdubbelen , naarmaate der poogingen , welken zy doen om zich te verneflen boven de zinnen in het gewest

des

Sluiten