Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»48 SCHOUWTOONEH

- ,Die tie" maal honderd duizend menReden- lehen voelen dan gelykelyk hunne eigen gewaarwording, hun eigen de andere lighaamen daar omftreeks, en de eenpaange oorzaak, die deeze ge-

;rorffn' hl'"s ondanks, in hgun werkt op de tegenwoordigheid van alle gevaarten, die gevoelloos en zonder beweegmge zyn.

nhS'lf* Van de werk^gen van eeJ mgen hunner zinnen verftooken zyn, van het gezicht, by voorbeeld, & ben geen denkbeeld van het geene de anderen m die vlakte komt treffen • Weshalve, fehoon 'er een gemeen be^ fofr Z aSemee»e indrukfels is, deelt zy dezelven gewoonlyk alleen door de werktuigen der zinnen mede. Waartut volgt, dat onze kundigheden vermeerderen en verminderen , gelyk onze zinnen. ' h y

kPnn,-Een d5de,%emeene indruk is de "II Wfke de mensch heeft van het onrecht, dat men hem doen zoude met hem van het leeven,0f van de middelen om het te bewaaren, of van het genot van hetgeene, dat hy door zynen arbeid verkreegen heeft, te berooven. Indien hy

al-

Sluiten